آخرین خبرها

محسن رضایی: ما خنده را با خنده و سیلی را با سیلی پاسخ می دهیم. پس احتیاط کنید.

تاریخ انتشار : یکشنبه،۲۸خرداد۱۳۹۶
نخست  ← انتخاب سر دبیر ← گفت و گو  ←  محسن رضایی: ما خنده را با خنده و سیلی را با سیلی پاسخ می دهیم. پس احتیاط کنید.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب توئیتری اش خطاب به ترامپ نوشت: ما خنده را با خنده و سیلی را با سیلی پاسخ می دهیم. پس احتیاط کنید.  

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب توئیتری اش خطاب به ترامپ نوشت: ما خنده را با خنده و سیلی را با سیلی پاسخ می دهیم. پس احتیاط کنید.